جاذبه های گمشیان

گل فشانها، آتش فشانهاي کوچک دشت گرگان

 استان گلستان علاوه بر زيبايی هاي منحصر به فرد طبيعي چون جنگلها، آبشارها و کشت زارهاي وسيع و گسترده، در