جاذبه های کلاله

گورستان وزیارتگاه خالد نبی

مجموعه گورستان و زیاتگاه خالد نبی در یک منطقه کوهستانی و در فاصله 90 کیلو متری شمال شرق شهرستان گنبد