torangtappe

تورنگ تپه

تورنگ تپه یکی از مهمترین آثار تاریخی- فرهنگی استان گلستان است، که در نتیجه کاوش های علمی با ستان شناختی، آثار استقراری از هزاره ششم پیش از میلاد بدست آمده است، و گواه سکونت انسان عصر پیش از آریایی ها است. به عقیده باستان شناسان تمدن باستانی تورنگ تپه به قدمت شهر سوخته سیستان، تپه یحیی و آلتین تپه است. شباهت های بین آثار بدست آمده از آین تپه به آثار تپه حصار دامغان، جزیره کرت واقع در دریای اژه و… نشانگر ارتباط اقوام و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری هنر آنان بر یکدیگر بوده است. مجسمه های کوچک گلی با نقش مردان و زنان در این تپه با اشیا مکشوفه در جزیره کرت که متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد است، شباهت زیادی دارد. دیاکونوف معتقد است که فرهنگ و تمدن تورنگ تپه و تپه حصار دامغان و تپه سیلک کاشان  به ظاهر به آسیای میانه مربوط است.  افزون بر آن، این تمدن در همان زمان دارای روستاهای پرجمعیت و رشد یافته با سیستم آبیاری کشاورزی بوده و صنعت سفالگری و فلز کاری در بین آن ها رایج بود بر اساس آثار بدست آمده، تصور شده که بین تمدن سومر، عیلام و تورنگ تپه ارتباطاتی بوده و عده ای معتقدند که عیلامی ها و سومر ی ها از این ناحیه به خوزستان و کلده رفته اند.

تپه تاریخی-  فرهنگی تورنگ تپه به شماره ۶۶ تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۱۰ ش. و با قدمت هزاره سوم و دوم پیش از میلاد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

توضیحات تکمیلی

مکان

نظرات

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

ارسال نظر

امتیاز